• 1062 Kingston Road Scarborough Tel: 416-901-4655